• Storno podmínky
 •               Tyto storno podmínky jsou platné pro Penzion a kemp Žabák, Chrastná 19,, 463 252 Osečná, okres Liberec, Česká republika.

         Úvod:
  1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (provozovatel penzionu a kempu).
  2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
  3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
  4. Ubytovatel si vyhrazuje právo účtovat zálohu, splatnou nejpozději 14 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí 50% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.
  5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
  6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

         Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:
  1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 14 dnů před ohlášeným příjezdem.
  2. Při zrušení rezervace 13 – 10 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% z celkové ceny pobytu.
  3. Při zrušení rezervace 9 – 5 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
  4. Při zrušení rezervace 4 – 2 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 75% z celkové ceny pobytu.
  5. Při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
  6. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
  7. Stornopoplatek je smluvní pokutou.

  V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty i pro skupinové rezervace.

  V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

         Závěrečná ustanovení:
  1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2016.
  2. Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
  3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis).
  4. Zrušení objednávky pobytu lze provést pouze písemně (e-mail, dopis), které je potvrzeno ze strany ubytovatele.
  5. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.

  nahoru